Start from ghana

Foundation Statute „START FROM GHANA"

Rozdział I

Postanowienia ogólne§ 1

Paweł Fiwek zwany dalej „Fundatorem" ustanowił aktem notarialnym sporządzonym
w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku przy ul. Partyzantów nr. 14 lok. 2, w dniu 14.12.2020, repertorium A nr 3928/2020 prowadzonej przez notariusza Alicję Głódź, fundację pod nazwą „Start From Ghana" zwana dalej „Fundacją".§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Siedzibą Fundacji jest Banino.

4. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

5. Fundacja może posiadać oddziały za granicą.

6. Dla realizacji swoich celów Fundacja może współpracować z innymi podmiotami.

7. Fundacja może ustanawiać odznaki, certyfikaty, medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji.§ 4

Czas trwania fundacji jest nieograniczony.§ 5

Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele sprawuje Minister Rodziny i Polityki Społecznej.Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji§ 6

1. Celem Fundacji jest realizacja społecznie i gospodarczo użytecznych celów na rzecz ubogich mieszkańców Afryki, w szczególności w zakresie:

1) eliminowania skrajnego ubóstwa i głodu;

2) podniesienie standardu życia kobiet, młodzieży i dzieci z obszarów wiejskich i miejskich;

3) zapewnienie powszechnego nauczenia na poziomie od przedszkolnego
do ponadpodstawowego;

4) budowanie potencjału i udogodnień społecznych;

5) poprawa opieki zdrowotnej rodzin na obszarach wiejskich;

6) zapewnienie wsparcia dla rozwoju tolerancji oraz przeciwdziałania dyskryminacji
i wykluczeniu społecznemu;

7) wspieranie integracji na obszarach wiejskich;

8) wspieranie inicjatyw obywatelskich;

9) promocja wolontariatu;

10) promocja świadomości społecznej i kulturowej.2. Cele Fundacji, o których mowa w ust. 1, realizowane są poprzez:

1) poprawianie warunków bytowych i zdrowotnych dzieci i młodzieży;

2) dożywianie i leczenie dzieci i młodzieży;

3) opłacanie edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzieży z rodzin ubogich
i wielodzietnych;

4) budowę, doposażenie i utrzymywanie placówek edukacyjnych, opiekuńczych
i leczniczych;

5) doposażenie ośrodków zdrowia w lekarstwa, środki opatrunkowe i sprzęt medyczny;

6) stwarzanie możliwości zarobkowania społeczności lokalnej;

7) promowanie i organizowanie wolontariatu krajowego i misyjnego;

8) upowszechnianie wiedzy na temat sytuacji dzieci i rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie we współpracy z mediami oraz poszukiwanie sposobów niwelowania biedy w krajach rozwijających się;

9) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.3. Dla osiągania swoich celów, o których mowa w ust. 1, Fundacja może współdziałać
z innymi instytucjami, organizacjami i osobami. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.4. Fundacja może zatrudniać pracowników i organizować wolontariat. Zatrudnianie pracowników może następować w każdym przypadku, gdy Fundacja dysponuje odpowiednim majątkiem.Rozdział III

Majątek Fundacji§ 7

Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) tworzący fundusz założycielski oraz środki finansowe, papiery wartościowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.§ 8

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności, poza wymienionymi w § 7, pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych;

2) dotacji lub subwencji;

3) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych;

4) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

5) innych źródeł prawem przewidzianych.

2. Środki pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

4. Zarząd Fundacji może złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku, jedynie z dobrodziejstwem inwentarza i jedynie w przypadku, gdy stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.§ 9

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.Rozdział IV

Władze Fundacji§ 10

1. Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, na którego czele stoi Prezes Zarządu.

2. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.§ 11

1. Pierwszego Prezesa Zarządu i członków Zarządu Fundacji wybiera Fundator.

2. Pierwszy Prezes Zarządu jest wybrany na 5 letnią kadencję.

3. Kolejnych członków Zarządu Fundacji wybiera Zarząd Fundacji.

4. Kolejny Prezes Zarządu jest wybierany na 5 letnią kadencję przez Zarząd Fundacji spośród członków Zarządu Fundacji.

5. Odwołanie członka Zarządu Fundacji i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie Fundacji, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji.

6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Zarządu Fundacji.

7. Funkcję Prezesa Zarządu i członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.§ 12

1. Prezes Zarządu jest przewodniczącym Zarządu Fundacji.

2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentacja Fundacji na zewnątrz;

2) kierowanie pracami Zarządu Fundacji, a także działalnością organów pomocniczych Fundacji i pełnomocników Fundacji, w tym poprzez wydawanie poleceń i wytycznych;

3) określanie struktury wewnętrznej (organizacyjnej i funkcjonalnej) Zarządu Fundacji;

4) określanie struktury wewnętrznej (organizacyjnej i funkcjonalnej) Fundacji, w tym poprzez tworzenie organów pomocniczych Fundacji i ustanawianie pełnomocników Fundacji;

5) nadzór nad działalnością Fundacji,

6) wytaczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

3. Prezes Zarządu w drodze pisemnego zarządzenia może ustanawiać pełnomocników Fundacji. Zarządzenie określa co najmniej imię i nazwisko pełnomocnika oraz zakres umocowania.§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób.

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:

1) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym dokonywanie czynności zobowiązujących i rozporządzających;

2) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań wymaganych przepisami prawa, a także składanie ich organom administracji publicznej;

3) dokonywanie zmian w statucie Fundacji,

4) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

5) uchwalanie regulaminów,

6) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

7) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.

3. Zarząd Fundacji działa w drodze uchwały.

4. Uchwała jest wiążąca, jeżeli opowiedziała się za nią ponad połowa składu Zarządu Fundacji. W razie równowagi głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający.

5. Zarząd Fundacji zbiera się w miarę potrzeb.

6. Zebrania Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. O zebraniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, składa samodzielnie Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Rozdział V

Postanowienia końcowe§ 15

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji ani z fundacją prowadzącą działalność gospodarczą.

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Prezes Fundacji.§ 17

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Fundacji.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd Fundacji lub likwidator wyznaczany przez Zarząd Fundacji.§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.